1. Phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ:

Phương thức giao hàng theo thỏa thuận giữa Bên bán và Bên mua (ghi rõ trong hợp đồng mua bán).

2. Thời hạn ước tính giao hàng:

  • Thời gian sản xuất: từ 30-50 ngày.
  • Thời gian vận tải: 10-15 ngày.

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.